2019 වර්ෂය සඳහා ලියා පදිංචි කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ නාම ලේඛණය                                              
අයදුම්පත් භාර ගැනීම : 2019.02.11 සිට 2019.02.28 දක්වා                                                  
ලියාපදිංචි අංකය GD/CON/2019/ ආයතනයේ නම අයිතිකරුගේ / කළමණාකරුගේ නම හා ලිපිනය දුරකථන අංකය ආයතනය අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය ඉල්ලුම් කරන ආයතනය (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) ඉල්ලුම් කිරීමට කැමති අවම කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම රු. CIDA ශ්‍රේණිය ලියාපදිංචිය අපේක්ෂා කරන ක්ෂෙත්‍ර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කා. ගම්පහ දිවුලපිටිය කටාන මීගමුව මිනුවන්ගොඩ මීරිගම අත්තනගල්ල ජාඇල වත්තල මහර දොම්පෙ කැළණිය බියගම ගොඩනැගිලි මාර්ග පාලම්/බෝක්කු වැව් අමුණු ජල සම්පාදන ඉඩම් ගොඩකිරීම් වෙනත්
RC-1 එච්.එන්.පී. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් යූ.ජී.පී. පෙරේරා, 513/සී, කුඩාබොල්ලත, ගනේමුල්ල. 0777077007 0714402376 0332262942 ගම්පහ P P P P P P P P P P P P P P          50,000.00 C - 8 P P P P P P දැන්වීම් පුවරු සැකසීම
RC-2 පී.එන්.ටී. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඩබ්ලිව්.එම්.ටී. මදුසංඛ, 272/ඒ, සිල්වා මාවත, හොරගොල්ල, ගණේමුල්ල. 0332260524 ගම්පහ P P P P P P P P P P P P P P          50,000.00 C - 8 P P P P P P  
RC-3 අබේසේකර පාකට් ෆ්ලෝරින් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ඒ.ජී. සමන්, 75/සී, බැලුම්මහර, මුදුන්ගොඩ. 0773864213 0332257709 ගම්පහ P P P P P P P P P P P P P P          25,000.00 C - 7 P P P P P P උළුවහු, දොර/ජනෙල්, ලී අත්වැට, ලී පොලොව සකස් කිරීම සහ දැව භාණ්ඩ සෑදීම
RC-4 ලියෝ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් එන්.එස්.ජී. ජයසිංහ, 57/1, කොරසෙ, උඩුගම්පල. 0773655100 0332225591 මිනු'ගොඩ P P P P P P P P P P P P P P        100,000.00 C - 7 P P P       ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියා කටයුතු
RC-5 ටී.එස්. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එල්.පී.එස්.එච්. චම්පිකා, 161/58/57, පැරඩයිස් කෝට්, මාහරගම, නැඳුන්ගමුව. 0718026423 0332257213 මහර P P           P     P P P P   C - 9 P P P P P P  
RC-6 නිවාසී එන්ටර්ප්‍රයිසර්ස් 7/1, පහළ ඉඹුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ. 0714411820 0332260402 ගම්පහ P P       P P P     P P P P        200,000.00 C - 7 P P   P P P ගොඩනැගිලි නඩත්තු හා විදුලි අළුත්වැඩියා කටයුතු
RC-7 යූ.එස්.ආර්. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 286/10, වතුමුල්ල පාර, අස්ගිරිය, ගම්පහ. 0716906847 0332237993 මිනු'ගොඩ P P P P P P P P P P P P P P        100,000.00 C - 7 P P P   P   මළාපවාහන නල පද්ධති සැකසීම
RC-8 එල් ඇන්ඩ් ටී කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 1/5, කොළඹ පාර, කිඩගම්මුල්ල, ගම්පහ. 0718015601 0332223034 ගම්පහ P P P P P P P P P P P P P P   C - 7 P P P       උද්‍යාන අලංකරණය
RC-9 කුමාරසිංහ බිල්ඩර්ස් 190/4/ඒ, නාගහහේනවත්ත, පිටුවල්ගොඩ, යක්කල. 0714496885 0332225140 මහර P P P P   P P P     P P P          100,000.00 C - 7 P P   P P P ඇළුමීනියම් හා යකඩ වැඩ
RC-10 අසංක කන්ට්‍රැක්ටර්ස් 172, විජය රජදහන, මීරිගම. 0775512838 0776917276 0332276346 මීරිගම P P P     P P P                    100,000.00 C - 7 P P P P P P  
RC-11 රත්නසිරි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 56/බී, වෙහෙරහේනවත්ත, හිරිවල, කල්එළිය. 0778554949 0332243081 මීරිගම P P P P P P P                  1,000,000.00 C - 7 P P P P   P  
RC-12 ලක්මිණි කන්ට්‍රැක්ට් වෑකඩ, දෙල්වගුර. 0779733298 0312269708 0312269651 දිවුලපිටිය P P P P P P P P P P   P            200,000.00 C - 6 P P P P P P  
RC-13 ලෙස්ලි කන්ට්‍රැක්ටර්ස් 1/60, උඩවෙල, කල්එළිය. 0776088083 0332271627 මීරිගම P P P P P P P P P P P P P P          10,000.00 C - 7 P P P P P P  
RC-14 ජේ.බී.ජී.එම්. ඩයස් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 19, වැල්හේන, මිනුවන්ගොඩ. 0773230229 0112296903 මිනු'ගොඩ P P P P P P P P P P P P P P        500,000.00 C - 7 P P P P P P උපදේශන සේවා, සැලසුම් ඇඳීම හා ඇස්තමේන්තු කිරීම
RC-15 ඉංජිනියරිං කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පැනි 219/9, ගුණවර්ධන මාවත, කෙරවලපිටිය, හැඳල, වත්තල. 0718163476 0112951650 0113195535 112958985F වත්තල P P P P P P P P P P P P P P        200,000.00 C - 6 P P P P P P විදුලි තැතදීම් හා ඇළුමීනියම් බෙදා වෙන් කිරීම්
RC-16 දර්ශන ශ්‍රී බිල්ඩර්ස් 12/6, සිරිල් මැතිව් මාවත, බුළුගහහන්දිය, කැලණිය. 0714139435 0716612211 0112915229 කැලණිය P P             P P P   P P        400,000.00 C - 7 P P         ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධන කටයුතු
RC-17 එම්පයර් ඉංජිනියරිං 61/7, ඌරුවල, නැඳුන්ගමුව, ගම්පහ. 0712422025 0769199271 ගම්පහ P P P     P   P   P P P P P          25,000.00 C - 9 P            
RC-18 මධුෂානී කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 123, තලගම, අඹේපුස්ස. 0779593026 මීරිගම P P P     P P P P P P P   P        500,000.00 C - 8 P P P P P P  
RC-19 ගැවික් ඉංජිනියරිං පුද්ගලික සමාගම 134/3 ඊ, මිනුවන්ගොඩ පාර, අස්ගිරිය, ගම්පහ. 0777285379 0114327666 ජා ඇල P P P P P P P P P P P P P P    2,000,000.00 C - 5 P            
RC-20 සනුජි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 50 බී, අක්කර 20, කොස්හේන, මීරිගම. 0776500758 මීරිගම P                                    50,000.00 C - 7   P P P   P  
RC-21 ශාන් සප්ලයර්ස් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 339, කොස්හේන, බඩල්ගම. 0777286449 දිවුලපිටිය P P P P P P P P P P P P P P        500,000.00 C - 7 P P P P P P  
ONE 03/01 සිට 03/19 දක්වා                                                    
RC-22 රාමනායක කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 221, ශ්‍රී රම්‍ය, ඉහළ බියන්විල, කඩවත. 0779646146 0112927580 බියගම P P                 P   P P    2,000,000.00 C - 7 P P   P   P ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත් කිරීම
RC-23 සියාඩ් සහ පුත්‍රයෝ 317/3, පෝරුතොට, කොච්චිකඩේ. 0770574630 0778677960 0312277916 මීගමුව P   P P P P P   P                  100,000.00 C - 7 P P P P P P ඉන්ටර්ලොක් ගල් ඇල්ලීම, ඇළුමීනියම් හා වෑල්ඩිං වැඩ සහ ඉලෙක්ට්‍රිකල් වැඩ
RC-24 ඩී.එන්.ඩී. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 290/1, අමුහේන, මීගමු පාර, නිට්ටඹුව. 0772316764 0332293887 අත්තනගල්ල P P P P P P P P P P P P P P          50,000.00 C - 8 P P P P P P  
RC-25 කුෂාණි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 173/සී/4/1, පාර්ම්ග්‍රෝවත්ත, වේයන්ගොඩ. 0776250909 0332289853 අත්තනගල්ල P P P       P P                5,000,000.00 C - 7 P P P P P P  
RC-26 දර්ශනී කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වෙලේගෙදර, නුගදෙනිය, ලෝලුවාගොඩ, මීරිගම. 0718455932 0333964710 මීරිගම   P P P     P P                    200,000.00 C - 8 P P P P P P  
RC-27 වනුජ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් 178/ඒ, බෝපැත්ත, ඌරාපොල. 0712459176 0332283219 අත්තනගල්ල P P         P P                    500,000.00 C - 7 P   P P      
RC-28 ජයසිංහ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 551, විතානමුල්ල, මාබෝදල, වේයන්ගොඩ. 0779010776 0332290845 මිනු'ගොඩ P P P P P P P P                    100,000.00 C - 7 P P P P P    
RC-29 මධුර කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 18/5, ස්වර්ණ විමන, මාරපොල, වේයන්ගොඩ. 0773102436 0332292552 මිනු'ගොඩ P P P P P P P P P P P P P P        100,000.00 C - 7 P P P P P    
RC-30 ඒ.ඩී. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 759, කඩවත පාර, රාගම. 0718097881 ජා ඇල P P P P P P P P P P P P P P මිලියන 25 C - 7 P P P P P P  
RC-31 සම්මානි දිල්හානි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 50, මැල්ලවගෙදර, මීරිගම. 0770351942 0332272382 මීරිගම     P P   P P P             මිලියන 10 C - 6 P P P P P P  
RC-32 එන්.එම්.ඊ. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 63/13/1, හීන්දෙනිය, වේයන්ගොඩ. 0772995559 අත්තනගල්ල P P P P   P P P     P   P          100,000.00 C - 7 P P       P  
RC-33 නිමල් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 296 ඊ, නැදගමුව, කොටුගොඩ. 0779788122 0112297842 මිනු'ගොඩ P P P P P P P   P                  100,000.00 C - 7 P P P P P P  
RC-34 ලංකා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 394/1/ඒ, ධර්මාශෝක පාර, ඉහල බියන්විල, කඩවත. 0715341850 0112971332 බියගම P P       P   P     P P P P        200,000.00 C - 9 P P P P P P  
RC-35 අමිල කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 73/1, ඕගොඩපොල, කහටෝවිට. 0779933306 0715457566 අත්තනගල්ල P P P P P P P P P P P P P P        100,000.00 C - 7 P P P P P P ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත් කිරීම, මායිම් වැටවල් , ක්‍රීඩා පිටි හා ඇල මාර්ග ඉදිකිරීම
RC-36 ජී.ජී. සුනිල් ශාන්ත කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 16, රද්දල්ගොඩ, කල්එළිය. 0724817848 0332270443 මීරිගම P P P P P P P P P P P P P P        100,000.00 C - 8 P P   P     වයරින් වැඩ, පුටු විවීම හා තීන්ත ආලේප කිරීම
RC-37 අනුරාධා බිල්ඩර්ස් 615, දුම්රියපොල පාර, හුණුපිටිය, වත්තල. 0719419899 කැලණිය                         P      5,000,000.00 C - 8 P P P   P    
RC-38 ප්‍රේමරත්න කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 100, ඩී.එස්.එස්. ජනපදය, දෙමංහන්දිය. 0711000987 කටාන P   P P P P     P              5,000,000.00 C - 8 P P P P P P  
RC-39 සුනිල් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 64, ඉඳිපරපෙ, මීරිගම. 0715733080 0332270100 මීරිගම     P       P P                    150,000.00 C - 8 P       P P පාර්ටිෂන් කිරීම
RC-40 ධාරා 429, නිල්පනාගොඩ, මිනුවන්ගොඩ. 0774701937 0112295163 මිනු'ගොඩ P P P P P P P P P P P P P P        100,000.00 C - 7 P P P P P P  
RC-41 බී.කේ. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 532, රන්මුතුගල, කඩවත. 0714719044 0112971244 මහර P                   P P P P    1,000,000.00 C - 7 P P P        
RC-42 ජය ශ්‍රී කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් 14/ඒ, මාතම්මන, මිනුවන්ගොඩ. 0718098100 0112297713 මිනු'ගොඩ P P P P P P P P P P P P P P        100,000.00 C - 7 P P P P P P  
RC-43 ඔටාෂි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් 23/ඩී, රණතුංග මාවත, මීරිගම. 0773120682 0332275588 මීරිගම P   P       P P P                  500,000.00 C - 7 P P P P      
  03/20 සිට 03/31 දක්වා                                                    
                                                       

 

 

2019 වර්ෂය සඳහා  ලියා පදිංචි අනුමත සමීතිවල නාම ලේඛණය                                                
අයදුම්පත් භාර ගැනීම : 2019.02.11 සිට 2019.02.28 දක්වා                                                   
ලියාපදිංචි අංකය GD/CON/2019/ ආයතනයේ නම   අයිතිකරුගේ / කළමණාකරුගේ නම හා ලිපිනය දුරකථන අංකය   ආයතනය අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය ඉල්ලුම් කරන ආයතනය (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)  ඉල්ලුම් කිරීමට කැමති අවම කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම රු.  CIDA ශ්‍රේණිය  ලියාපදිංචිය අපේක්ෂා කරන ක්ෂෙත්‍ර
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කා. ගම්පහ දිවුලපිටිය කටාන මීගමුව මිනුවන්ගොඩ මීරිගම අත්තනගල්ල ජාඇල වත්තල  මහර දොම්පෙ කැළණිය බියගම ගොඩනැගිලි  මාර්ග  පාලම්/බෝක්කු  වැව් අමුණු  ජල සම්පාදන  ඉඩම් ගොඩකිරීම් වෙනත් 
RS-1 ලින්දර රාජමහා විහාරස්ථ දායක සභාව වෙරළුගස්තැන්නේ ධම්මරතන ස්ථවිර, රාජමහා විහාරස්ථානය, ලින්දර, පමුණුවත්ත. 0722467000 0332274553 මීරිගම             P                   2,500,000.00   P            
RS-2 පස්ගම්මන එක්සත් විජය පරාක්‍රම ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය භාණ්ඩාගාරික(වී.ඩබ්ලිව්.එස්. කුමාරි), 126/3, පස්ගම්මන, බුත්පිටිය. 0772046557 මහර P P P P P P P P P P P P P P           50,000.00   P P P P P P  
RS-3 පුරාණ ජයසුන්දරාරාම විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමීතිය විහාරාධිපති, පුරාණ ජයසුන්දරාරාමය, දළුපිටිය, කඩවත. 0714800050 0112927277 මහර                     P                 10,000.00   P           විහාරස්ථාන මළුව ඉන්ටර්ලොක් ගල් ඇතිරීම
RS-4 ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථ දායක සභාව ලේකම්, ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය, අමුණුකුඹුර, වතුරුගම. 071822630 0332279844 මහර                     P           P     P     බිතුසිතුවම් ඇඳීම
RS-5 ශාන්ති වැඩිහිටි සංවිධානය ලේකම්, ශාන්ති වැඩිහිටි සංවිධානය, 58 එල්, ගොඩැල්ලවත්ත, විල්වත්ත, විල්වත්ත. 0718288354 0332275941 මීරිගම             P                   1,000,000.00   P P P P      
RS-6 නැගෙනහිර ඌරුවල ගොවි සංවිධානය ලේකම්, 177, නැගෙනහිර ඌරුවල ගොවි සංවිධානය, ඌරුවල, බුත්පිටිය. 0714769542 මහර P     P P   P                      100,000.00   P P P P P    
RS-7 චින්තන ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය සභාපති, චින්තන ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය, 76/1, කරගහතැන්න,  පමුණුවත්ත. 0710870015 0333359065 මීරිගම             P                   2,000,000.00   P P P   P    
RS-8 සුචරිත ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය ලේකම්,සුචරිත ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය, 43/1, පල්ලෙවෙල. 0716312949 0703186036 මීරිගම             P                      100,000.00   P P P P P    
RS-9 පාසැල් සංවර්ධන සමීතිය සභාපති, පාසැල් සංවර්ධන සමීතිය, බප/කැල බුත්පිටිය මහා විද්‍යාලය, බුත්පිටිය.  0714493504 0332278010 මහර                     P           1,000,000.00   P            
RS-10 ශ්‍රී විජය ස්වර්ණතිලකාරාම විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමීතිය ලේකම්, කාර්ය සාධක සමීතිය, ශ්‍රී විජය ස්වර්ණතිලකාරාමය,  උඩුඋල්ල, බාඳුරාගොඩ. 0332271625 මීරිගම P           P                   P            
RS-11 ශ්‍රී වික්‍රමාරාම විහාරස්ථ දායක සභාව ලේකම්, ශ්‍රී වික්‍රමාරාම විහාරස්ථ දායක සභාව, ශ්‍රී වික්‍රමාරාමය, මාංගෙදර, මුද්දරගම. 0712191055 0332270769 මීරිගම             P                   2,000,000.00   P           පැති බැමි සහ කාප්ප සෑදීම
RS-12 එකමුතු වැඩිහිටි සංවිධානය ලේකම්, එකමුතු වැඩිහිටි සංවිධානය, 2/1, බෝතලේ පහළගම, අඬුපෙ, අඹේපුස්ස. 0728421404  මීරිගම P           P                   2,500,000.00   P P P P      
RS-13 මෛත්‍රී වැඩිහිටි සංවිධානය ලේකම්, මෛත්‍රී වැඩිහිටි සංවිධානය, 43, රද්දල්ගොඩ, කල්එළිය. 0772194850 0332243920 මීරිගම             P                   2,000,000.00   P P P P      
RS-14 හකුරුකුඹුර ගොවි සංවිධානය ලේකම්, හකුරුකුඹුර ගොවි සංවිධානය, 29,  හකුරුකුඹුර, මීරිගම. 0718325208 0332275810 මීරිගම P P P P P P P P P P P P P P        500,000.00   P P P P P P  
RS-15 සහන වැඩිහිටි සංවිධානය ලේකම්, සහන වැඩිහිටි සංවිධානය, හේමන්ත, මක්කානිගොඩ, පස්යාල. 0332286293 මීරිගම P P P P P P P P P P P P P P             5,000.00   P P P P P P  
RS-16 එකමුතු වැඩිහිටි සංවිධානය ලේකම්, එකමුතු වැඩිහිටි සංවිධානය, උඩවෙල, කල්එළිය. 0771125650 මීරිගම P   P P   P P P       P                 2,000.00   P P P P P P  
RS-17 මෙත්තා වැඩිහිටි සංවිධානය ලේකම්, මෙත්තා වැඩිහිටි සංවිධානය, 134/5, ඉන්දොළමුල්ල, දොම්පෙ. 0777463395 0113146480 දොම්පෙ                       P         P P P P      
RS-18 කිනිගම සිරිසර වැඩිහිටි සංවිධානය ලේකම්, කිනිගම සිරිසර වැඩිහිටි සංවිධානය, 163, කිනිගම, බුත්පිටිය. 0714483585 0332232900 මහර                       P            100,000.00   P P          
RS-19 ශ්‍රී බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථ දායක සභාව ලේකම්, ශ්‍රී බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථ දායක සභාව, මිල්ලවල, වේවැල්දෙණිය. 0332274484 මීරිගම             P                         50,000.00   P P P       ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති
RS-20 සංඝමිත්තා විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමීතිය ලේකම්, සංඝමිත්තා විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමීතිය, ශ්‍රී ජිනේන්ද්‍රාරාම පුරාණ විහාරස්ථානය, රද්දල්ගොඩ, කල්එළිය. 0716372999 0332270400 මීරිගම P P P P P P P P P P P P P P     P P P P P P දහම් පාසැල් හා විහාරස්ථ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු
RS-21 විමලසිරි ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය ලේකම්, විමලසිරි ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය, 262/1, බෝගහමුල හන්දිය, දෙබහැර, නිට්ටඹුව. 0766455733 0332286727 මීරිගම             P                   P P          
RS-22 කැන්දහේන ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය ලේකම්, කැන්දහේන ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය, 294/3, ගැමුණු මාවත, කිරිබත්ගොඩ, කැලණිය. 0774455464 0114862375 0112911316 කැලණිය P P P P P P P P P P P P P P        100,000.00   P P P P P P  
RS-23 විජයබා ගොවි සංවිධානය ලේකම්, විජයබා ගොවි සංවිධානය, 294/3 ඒ, ගැමුණු මාවත, කිරිබත්ගොඩ, කැලණිය. 0712380940 0774455464 0114862375 කැලණිය P P   P P       P P P   P P        100,000.00   P P P P P P  
RS-24 හලුගම සැනසුම වැඩිහිටි සංවිධානය ලේකම්, හලුගම සැනසුම වැඩිහිටි සංවිධානය, 149/1, හලුගම, මීරිගම. 0718011241 0332275055 මීරිගම     P       P                         50,000.00   P P P        
RS-25 එකමුතු වැඩිහිටි සංවිධානය ලේකම්, එකමුතු වැඩිහිටි සංවිධානය, 34 ඒ, ඉඹුලන්වල, මීරිගම. 0779803074 0332274678 මීරිගම     P       P P                    500,000.00   P P P P      
RS-26 එකමුතු වැඩිහිටි කමීටුව ලේකම්, එකමුතු වැඩිහිටි කමීටුව, කුරුඳුවත්ත, පුරාණ මීරිගම, මීරිගම. 0771937339 0332275588 මීරිගම     P       P P                    500,000.00   P P P P      
RS-27 කුරුඳුවත්ත එක්සත් ගොවි සංවිධානය ලේකම්, කුරුඳුවත්ත එක්සත් ගොවි සංවිධානය, කුරුඳුවත්ත, පුරාණ මීරිගම, මීරිගම. 0718568358 මීරිගම P   P       P P                    500,000.00   P P P P      
RS-28 සරණ වැඩිහිටි සංවිධානය ලේකම්, සරණ වැඩිහිටි සංවිධානය, 1/28, බෝලාන, කල්එළිය. 0332284579 මීරිගම     P       P P                    500,000.00   P P P P      
RS-29 ගුරුගොඩැල්ල සුවසෙත වැඩිහිටි සංවිධානය ලේකම්, වැඩිහිටි සංවිධානයගුරුගොඩැල්ල සුවසෙත වැඩිහිටි සංවිධානය, 106,  රණතුංග මාවත, ගුරුගොඩැල්ල, මීරිගම. 0332273357 මීරිගම     P       P P                    500,000.00   P P P P      
RS-30 බඩල්ගම ගොවි සංවිධානය ලේකම්, බඩල්ගම ගොවි සංවිධානය, 24, මරඳගහමුල පාර, බඩල්ගම. 0774431413 0312269171 දිවුලපිටිය     P                              100,000.00   P P P P P P  
RS-31 නැගෙනහිර අකරගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය ලේකම්, නැගෙනහිර අකරගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය, පොහොන්නරුගම, ඉහළමඩම්පැල්ල. 0779624156 0775434459 දිවුලපිටිය P   P P   P P                      200,000.00   P P P   P    
RS-32 නව මිතුරෝ ගොවි සංවිධානය ලේකම්,  නව මිතුරෝ ගොවි සංවිධානය, කොස්හේන, බඩල්ගම. 0723590980 0766082661 දිවුලපිටිය P P P P P P P                      200,000.00   P P P P P P  
RS-33 සම්පත් ගොවි සංවිධානය ලේකම්,  සම්පත් ගොවි සංවිධානය, 554/25, ඇල්දෙනිය, කඩවත. 0718349555 මහර                     P                   5,000.00   P P P        
RS-34 ​සිதමු ගොවි සංවිධානය ලේකම්, සිதමු ගොවි සංවිධානය,72/3, කල්/පල්ලෙවෙල, කල්එළිය.   මීරිගම             P                   1,500,000.00   P P          
RS-35 ශ්‍රී සුබෝධාරාම විද්‍යාදර්ශී පිරිවෙන් දායක සභාව විහාරාධිපති, ශ්‍රී සුබෝධාරාම විද්‍යාදර්ශී පිරිවෙන, හිරිකුළුව, මුද්දරගම. 0332288805 මීරිගම             P                   5,000,000.00   P            
RS-36 සිසිල සෙවණ එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය ලේකම්,  සිසිල සෙවණ එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය, සිසිල සෙවණ, මරඳගහමුල, දිවුලපිටිය. 0777890508 0312247161 දිවුලපිටිය     P                              500,000.00   P P P        
ONE 03/01 සිට 03/19  දක්වා                                                    
RS-37 ශ්‍රී ධම්ම ගවේසී විහාරස්ථ දායක සභාව ශ්‍රී ධම්ම ගවේසී විහාරස්ථානය, නාල්ල, දිවුල්දෙණිය. 0778440003 0372288918 මීරිගම             P                   2,000,000.00   P P     P P  
RS-38 ඇල්ලලමුල්ල මෛත්‍රී වැඩිහිටි සමීතිය ඇල්ලලමුල්ල, පස්යාල. 0771565709 මීරිගම P   P       P P                 1,500,000.00   P P P P P P  
RS-39 එකමුතු ගොවි සංවිධානය ඇල්ලලමුල්ල, පස්යාල. 0771466954 මීරිගම P   P       P P                 2,000,000.00   P P P P P P  
RS-40 මාවීහේන ගොවි සංවිධානය මාවීහේන, මීරිගම. 0776816200 මීරිගම P         P P                   5,000,000.00   P P P P   P  
RS-41 107 ගණිහිමුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය ගණිහිමුල්ල, දෙවලපොල. 0776742256 0112297769 මිනු'ගොඩ           P                     3,000,000.00     P P P P   පැති බැමි, ට්‍රැක්ටර් පැන්නුම් හා ලිං සෑදීම
RS-42 බෞද්ධ ශ්‍රමණාශ්‍රම විහාරස්ථ දායක සභාව ඉඳිපරපෙ, මීරිගම. 0717383278 0332243403 මීරිගම             P                      1,000,000.00   P            
RS-43 ශ්‍රී නන්ද ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසි වැඩිහිටි සංවිධානය මාවතහේන ප්‍රජා ශාලාව, මාවතහේන, දෙබහැර, නිට්ටඹුව හරහා 0332286530 මීරිගම             P P                 8,000,000.00   P P P P P P  
RS-44 පැරකුම් දෙටු පුරවැසි සුභ සාධක සමීතිය 01, පාලුපැල්පිට, රදාවාන. 0719780965 0764930395 0332268633 දොම්පෙ                       P            100,000.00   P P P P P    
RS-45 මදීනා වැඩිහිටි සංවිධානය 38, හිරිවල, කල්එළිය. 0711625475 0714742957 මීරිගම     P       P                   2,000,000.00   P P P P P P  
RS-46 මෙත්මල් වැඩිහිටි සංවිධානය 28 ඩී, වැල්ලවිලමුල්ල, කල්එළිය. 0712347685 0332243888 මීරිගම     P       P P                 1,000,000.00   P P P        
RS-47 හාපිටිගම සුහද වැඩිහිටි සමීතිය 25, හාපිටිගම, කල්එළිය. 0777960334 මීරිගම P           P                   P P P P P    
RS-48 පැරකුම් ගොවි සංවිධානය 1/14, කිතුල්වල, මීරිගම හරහා.    0716478698 0779971992 0332273959 0332273190 මීරිගම     P       P                   2,500,000.00     P P P P    
RS-49 කිතුල්වල ශ්‍රී නාගමහා විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමීතිය නයින්ගල, කිතුල්වල,  මීරිගම හරහා. 0716478698 0332273762 0332273190 දිවුලපිටිය     P                           2,500,000.00   P P     P    
RS-50 නුංගමුගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය 378/2 එෆ්/1, උමගිලිය පෙදෙස, නුංගමුගොඩ, කැලණිය. 0718347605 0112905107 කැලණිය P P P P P P P P P P P P P P  මිලියන 40    P P P P P P ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී මාධ්‍ය ප්‍රචාරක කටයුතු
RS-51 සිරිවර්ධනාරාමස්ථ පිරිවෙන් විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමීතිය විද්‍යාවාස පිරිවෙන, මිණීඔළුව, මීරිගම. 0719166797 0332273898 මීරිගම             P                   P            
RS-52 මහසෙන් ගොවි සංවිධානය දෙල්වල, කිතලවලාන, මීරිගම. 0718044864 මීරිගම             P                         50,000.00     P P        
RS-53 උදාර සහනාධාර සමීතිය හේනෙගම, ලෝලුවාගොඩ, මීරිගම. 0332275915 මීරිගම             P                මිලියන 250    P P P        
RS-54 තලවතුහේන්පිට උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය 246/බී, මායා මාවත, කිරිබත්ගොඩ, කැලණිය. 0716835216 කැලණිය P P P                                 50,000.00   P P P        
RS-55 වෙවැල්දූව වැඩිහිටි සංවිධානය 185/1/සී, ජීවන්, වේවැල්දූව, කැලණිය. 0718448430 0112916951 කැලණිය P             P P P P P P P        100,000.00   P P P P P P මාර්ග හා ජිම් කාපට් කිරීම
RS-56 ශ්‍රී විවේකාරාම විහාරස්ථාන දායක සභාව කිඳිවල, මීරිගම. 0712456534 මීරිගම             P                         10,000.00   P            
RS-57 සුදර්ශන වැඩිහිටි සමීතිය සඟමිත් මාවත, කාක්කැලේ, පල්ලෙවෙල. 0776651765 0332271687 මීරිගම             P P                    500,000.00     P P   P    
RS-58 සුහද ගොවි සංවිධානය 332/1, දොරනාදිවල, බුත්පිටිය. 0716791432 මහර P P P P P P P P P P P P P P        100,000.00   P P P P P P  
RS-59 ශ්‍රී බිම්බාරාම විහාරස්ථ දායක සභාව ශ්‍රී බිම්බාරාමය, පහළ කරගහමුණ, රාගම පාර, කඩවත. 0705670062 0112925725 මහර P                   P              100,000.00   P            
RS-60 නැගෙනහිර ගල්ගමුව ගොවි සංවිධානය 57, ගල්ගමුව, වේයන්ගොඩ. 0778078216 මීරිගම P P P       P P       P         5,000,000.00   P P P P P    
RS-61 ශ්‍රී ජනනන්දනාරාම විහාරස්ථ දායක සභාව ශ්‍රී ජනනන්දනාරාමය, දෙබහැර, නිට්ටඹුව. 0718042601 0332286305 මීරිගම             P                         50,000.00   P P          
RS-62 මෙත්සුව ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය 259/සී, ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, එගොඩ ඊරියවැටිය, කැලණිය. 0717627875 කැලණිය                         P       5,000,000.00   P P P        
RS-63 දඹුටුව ශ්‍රී ධම්මරතන වැඩිහිටි සංවිධානය පුරාණ විහාරය, දඹුටුව, එල්ලක්කල. 0332286350 මීරිගම             P                   2,000,000.00   P P P P P    
RS-64 ඊරියවැටිය ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සංවිධානය 478/ඊ, ඊරියවැටිය, කැලණිය. 0757149870 කැලණිය                         P       P P P P P P  
RS-65 හන්දුරුමුල්ල ඤාණදස්සී වැඩිහිටි සමීතිය හන්දුරුමුල්ල, මීරිගම. 0703602575 මීරිගම             P                   1,000,000.00   P P P P P P  
RS-66 ප්‍රගති ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය 123/2, ගස්පෙ, බාඳුරාගොඩ. 0718069343 මීරිගම P           P                         10,000.00   P P          
RS-67 කෙසෙල්වතුගොඩ උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය 119/1, කෙසෙල්වතුගොඩ, යක්කල. 0335611655 ගම්පහ P P                             P P P P P P  
RS-68 ධම්ම ගවේසී වැඩිහිටි සමීතිය නාල්ල, දිවුල්දෙනිය. 0771785175 0373975642 මීරිගම     P       P                         20,000.00   P P P P      
RS-69 337 ඒ මාලිගාතැන්න ගොවි සංවිධානය 219/12, මාලිගාතැන්න, වේයන්ගොඩ. 0718827938 මීරිගම             P                   1,500,000.00     P   P P    
RS-70 සරණ සුභසාධක වැඩිහිටි සමීතිය ගල්ඇන්ද, රදාවඩුන්න. 0717599068 මීරිගම             P                   2,500,000.00   P P P        
RS-71 ශ්‍රී සුගතාරාම විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමීතිය ශ්‍රී සුගතාරාමය, කොස්ඇටදෙණිය, මීරිගම. 0332273274 මීරිගම             P                   P P          
RS-72 පුබුදු ගොවි සංවිධානය 284, කිරිල්ලවල, වෑබඩ. 0718019512 0112971957 මහර P P           P     P P P P        500,000.00   P P P P      
RS-73 ප්‍රගති ගොවි සංවිධානය 426/1, රම්මුතුගල, කඩවත. 0722927174 මහර P P           P   P P P P P        500,000.00   P P P P P    
RS-74 කිරිල්ලවල උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය 194/1, කිරිල්ලවල, වෑබඩ. 0718136240 0112970826 මහර P P P         P   P P P P P        500,000.00   P P P P      
RS-75 සමගි  වැඩිහිටි පුරවැසි කමීටුව 378 බී, උතුරු බටගම, ජා ඇල. 0716284846 0112240156 ජා ඇල                 P               4,000,000.00     P   P      
RS-76 දිරිය වැඩිහිටි සංගමය 440, පොඩිවීකුඹුර, රාගම. 0771590757 0112953754 ජා ඇල P P P P P P P P P P P P P P           25,000.00   P P P P      
RS-77 අභිමානී වැඩිහිටි සමීතිය 24, ගංගා මාවත, කණුවන, කුරුඳුවත්ත, ජා ඇල-ඒකල. 0769074139 0115841029 ජා ඇල                 P                  500,000.00   P P P        
RS-78 මෛත්‍රී වැඩිහිටි සමීතිය 8, නවජොසිටාවත්ත, ඒකල. 0718203188 0112235341 ජා ඇල P P   P         P P             4,000,000.00   P P P   P    
RS-79 සමගි වැඩිහිටි සමීතිය 122/ඒ, ඉඳිවිටිය, ජා ඇල. 0768899884 0112247662 ජා ඇල P P P P P P P P P P P P P P     5,000,000.00   P P P P      
RS-80 රිලවුල්ල වැඩිහිටි සංවිධානය 56, සාන්න තෙරේසා මාවත, රිලවුල්ල, කඳාන. 0718203141 0112228988 ජා ඇල P               P P P              500,000.00   P P P   P P ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය කිරීම, ඇල මාර්ග/කාණු ශුද්ධ කිරීම හා ජල බැසයන කාණු ඉදිකිරීම
RS-81 සාන්ත අන්තෝනි ගොවි සංවිධානය 81, කෝන්ගොඩමුල්ල, කටාන. 0776662331 0312241724 දිවුලපිටිය P P P P P P P                      100,000.00   P P P P P P  
RS-82 දූනගහ දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය පුෂ්පාරාම හන්දිය, දූනගහ. 0717276744 0312248070 දිවුලපිටිය     P                           1,000,000.00   P P P P P P  
RS-83 තිඹිරිගස්කටුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය 354, පාසැල් මාවත, තිඹිරිගස්කටුව. 0771718951 0312221269 කටාන P   P P P P     P               5,000,000.00   P P P P P P  
RS-84 ශ්‍රී ජයසුමනාරාම මූලමහා විහාරස්ථ දායක සභාව ශ්‍රී ජයසුමනාරාම මූලමහා විහාරය, හාපිටිගම, කල්එළිය. 0718366669 0332270685 මීරිගම             P                   1,000,000.00   P       P   සනීපාරක්ෂක පද්ධති තැනීම හා ලී බඩු උපකරණ තැනීම
RS-85 ශ්‍රී මංගලාරාම විහාරස්ථ දායක සභාව ශ්‍රී මංගලාරාමය, නාබුළුව, පස්යාල. 0710565518 0332285218 මීරිගම             P                   2,500,000.00   P           විහාරස්ථාන ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ සියලු කටයුතු
RS-86 ප්‍රාර්ථනා වැඩිහිටි සංවිධානය 221/1, හකුරුකුඹුර, මීරිගම. 0712627883 0332275374 මීරිගම P P P P P P P P P P P P P P  මිලියන 10    P P P P P P ඇළ වේලි හා වගා ලිං ඉදිකිරීම
RS-87 හේනේගම ගොවි සංවිධානය බැද්දේගෙදර, කිතලවලාන. 0372288672 මීරිගම P P P P P P P P P P P P P P     3,000,000.00   P P P P      
RS-88 අමුණුකුඹුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය 296, අමුණුකුඹුර. 0718672788 0332277837 මහර                     P           5,000,000.00   P P P P P    
RS-89 මල්වතුහිරිපිටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය 297, මල්වතුහිරිපිටිය, බුත්පිටිය. 0717183884 0332279773 මහර P P       P         P P   P        100,000.00   P P P P P    
RS-90 ශ්‍රී ගංගාරාම විහාරස්ථ දායක සභාව ශ්‍රී ගංගාරාම විහාරය, මාලදෙණිය, කිතලවලාන, මීරිගම. 0332275299 මීරිගම             P                      100,000.00   P            
RS-91 පියවරුන්ගේ සමීතිය ශුද්ධ වූ අන්ද්‍රේ අවිල්ලිනු මුනිඳුන්ගේ දෙව්මැදුර, කඩවත. 0702003380 0112925245 මහර                     P           1,250,000.00               දේවස්ථානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු
RS-92 සමගි වැඩිහිටි සමීතිය 76/1, අක්කර විස්ස, මීරිගම. 0724365422 මීරිගම P           P                           5,000.00   P P P P P P  
RS-93 සමාධි වැඩිහිටි සංවිධානය ආදාගලකන්ද, බෝතලේ ඉහලගම, අඹේපුස්ස. 0775800623 මීරිගම     P       P P                    500,000.00   P P P P      
RS-94 වනවාසල බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතිය 184/1, වනවාසල, කැලණිය. 0718148002 0112980177 කැලණිය P                 P     P P     5,000,000.00   P P          
RS-95 සැනසුම වැඩිහිටි සංවිධානය 79, නුවර පාර, වේවැල්දෙනිය. 0774321522 0332285326 මීරිගම             P                      200,000.00   P P P P P P  
RS-96 එකමුතු වැඩිහිටි සංවිධානය 20 බී,  වේවැල්දෙනිය, පහලගම, බටහිර. 0729423258 මීරිගම             P                      100,000.00   P P P P P P  
RS-97 දිමුතු වැඩිහිටි සංවිධානය ලින්දර, පමුණුවත්ත, මීරිගම. 0714418884 0332274681 මීරිගම             P                      100,000.00   P P P P P P  
RS-98 මෛත්‍රී වැඩිහිටි සංවිධානය වේවැල්දෙනිය, පහලගම. 0714779007 මීරිගම             P                      100,000.00   P P P P P P  
RS-99 එකමුතු කාන්තා ගොවි සංවිධානය 7, කහඳව, මීරිගම. 0775287428 0332273418 මීරිගම     P       P                      100,000.00   P P P P P P ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය කිරීම
  03/20 සිට 03/31 දක්වා