රාජ්‍ය සේවාලාභී සත්කාරයේ ප්‍රමුඛයා වෙමු ...................................

 ඵලදායී හා ගුණාත්මක රාජ්‍ය සේවයක් තුළින් මහජනතාවට වඩා කාර්යක්ෂම ලෙස සංවර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ රැගෙන යාම සඳහා ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය විසින් හා ඊට අනුබද්ධිත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා අනෙකුත් ආයතන සියල්ල ඒකරාශී කර ගනිමින් 2017 වර්ෂය තුළ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට සංවර්ධනයේ නියමුවන් වීමට අප දායක වූ බව සතුටින් ප්‍රකාශ කරමි.

මෙම කාර්යයන් මනා ලෙස ඉටු කිරීම සඳහා සියලු රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය දැක්වූ දායකත්වය අනභිභවනීය වේ. දිස්ත්‍රික්කයේ මානව හා භෞතික සංවර්ධනය උදෙසා ලද සම්පත් මැනවින් හසුරවමින් නිසි කලට ඵලදායී ලෙස මහජන ශුභසිද්ධිය උදෙසා යොදවමින් ඉතා අර්ථවත් ලෙස ප්‍රතිපාදන වැයකිරීමට හැකිවූ බවද මෙහිලා සඳහන් කළ යුතුය.

දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීමේදී 2017 වර්ෂය තුළදී දේශපාලන ජාතික හා දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ නායකත්වය විසින් ලබා දුන් සහායද අමතක කළ නොහැකිය. විශේෂයෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුව මඟින් ප්‍රදේශයේ දැවෙන ප්‍රශ්න සඳහා විසඳුම් ලබා දීමටත්, සැලසුම් කමිටුව හරහා මනා කළමනාකාරිත්වයෙන් ගැටලුවලට පිළිතුරු ලබා දීමටත් හැකි වීම අප ලද ජයග්‍රහණයකි. තවද ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සැසි මඟින් ප්‍රාදේශීය පරිපාලනයේදී නිරතුරු මුහුණ පෑමට ලක්වන ඉඩම්, කෘෂිකර්ම, නිවාස සහ පොදු පහසුකම් සැපයීමට අදාළ ගැටලු රැසකට විසඳුම් දීමට හැකිවූ බවද ප්‍රකාශ කරමි. මේ කාර්ය සඳහා දිස්ත්‍රික් සැලසුම් අංශය දෙන සහායද ඉතා අගය කළ යුතුය.

2017 වර්ෂයේදී ස්වාභාවික විපත් වශයෙන් ගංවතුර, නියඟය, සුළි සුළං කිහිපවරක් වාර්තා වූ අතර ඒ අවස්ථාවලදී අදාළ සුභසාධක කටයුතු හා වන්දි ගෙවීම් කාරණා සඳහා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්, ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී, සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුළු ආපදා අංශයෙහි සියලුම නිලධාරීන් දුන් සහාය අගය කළ යුතුය. කාර්ය කටයුතු සම්බන්ධීකරණයේදී ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය, මුදල් අමාත්‍යාංශය හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය ඇතුළු එම අමාත්‍යාංශවල රාජකාරි කරන ලේකම්වරු සහ අදාළ නිලධාරීන් ලබා දුන් සහායද ප්‍රසංශනීය වේ.

රජයේ අරමුණු හා අපේක්ෂා යථාර්ථයක් බවට පත්කරමින් රජයේ අනුමත සංවර්ධන ඉලක්කයන් ජයගැනීම සඳහා තවදුරටත් රජයේ නිලධාරීන් මෙහෙයවමින් මහජනතාවට හිතසුව පිණිස වන වටපිටාවක් ගොඩනගා ගැනීමට අවශ්‍ය වැඩ පරිසරයක් ගොඩනැගීමටත් එතුළින් 2018 වර්ෂයේදී ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය සංවර්ධනයේ හිණිපෙත්තටම රැගෙනයාමට තවදුරටත් කටයුතු කිරීමට අපේක්ෂා කරමි.

සුනිල් ජයලත්

දිස්ත්‍රික් ලේකම් / දිසාපති - ගම්පහ