පුවත් සහ සිදුවීම්

Gampaha District Secreta...

Gampaha District Secretariat will soon launch their new web site

Exam results of Grama ni...

Exam results of Grama niladhari 

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

sunil

සුනිල් ජයලත් මහතා

වැඩිදුර තොරතුරු