වෙබ් අඩවි පරිශීලනය
අප සමඟ අමුත්තන් 52 ක් සබැදී සිටී
ඉදිරි වැඩසටහන්

1956 අංක 21 දරන පුපුරන ද්‍රව්‍ය පණතට අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ නිකුත්කර ඇති සියලුම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය බලපත්‍ර 2018 ජූනි මස 30 වනදායින් පසු අවලංගු වන අතර ඉදිරි වසර සඳහා අයදුම්පත් 2018 මැයි 30 දාට ප්‍රථම ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය බලපත් අංශයට ගෙනවිත් භාරදිය යුතුය.


විමසීම් - 033-2222272

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල මගින් සැලසෙන සේවා ගොනු

ලියාපදිංචි කිරීම්

බලපත් හා අවසරපත් ලබාදීම

වීසා

Contractors list 2018

There are no translations available.

Contractors list - 2018

 

පුපුරන ද්‍රව්‍ය බලපත්

1956 අංක 21 දරන පුපුරන ද්‍රව්‍ය පණතට අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ නිකුත්කර ඇති සියලුම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය බලපත්‍ර 2018 ජූනි මස 30 වනදායින් පසු අවලංගු වන අතර ඉදිරි වසර සඳහා අයදුම්පත් 2018 මැයි 30 දාට ප්‍රථම ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය බලපත් අංශයට ගෙනවිත් භාරදිය යුතුය.


විමසීම් - 033-2222272

 

Job Seekers

 

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

සුනිල් ජයලත් මහතා

අපගේ දැක්ම

රාජ්‍ය සේවාලාභී සත්කාරයේ ප්‍රමුඛයා වීම

අපගේ මෙහෙවර

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව ළුලදායී සම්පත් කළමනාකරණයක් තුළින් කාර්යක්ෂම පරිපාලන ව්‍යුහයක් බිහි කර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තිරසාර සංවර්ධනයක් කරා මෙහෙයවීම.