ඡන්ද කොට්ඨාස
අත්තනගල්ල
කටාන
කැලණිය
ජා ඇල
ගම්පහ
දිවුලපිටිය
 දොම්පේ
 බියගම
 මහර
 මිනුවන්ගොඩ
 මීගමුව
 මීරිගම
 වත්තල