හැඳුනුම

තනතුර:
ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
ලිපිනය:
බැන්ඩියමුල්ල
ගම්පහ
බස්නාහිර පළාත
11000
ශ්‍රී ලංකා
දුරකථනය:
+94 332 222 235
ෆැක්ස්:
+94 332 222 900

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)